ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου
Το Δικηγορικό Γραφείο «KS-Lawyers» είναι πλήρως ενημερωμένο και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με τη συλλογή, την χρήση, την διαβίβαση και την διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019, Ν. 3471/2006), ακολουθώντας τη σχετική πολιτική απορρήτου δεσμευόμενη παράλληλα για την διασφάλιση, προστασία και επεξεργασία αυτών με κάθε τρόπο. Οι επισκέπτες του Ιστότοπου «https://www.ks-lawyers.gr» και οι χρήστες των υπηρεσιών μας οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά του επισκέπτη/χρήστη.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας;
Η παραχώρηση των Δεδομένων στο Δικηγορικό Γραφείο «KS-Lawyers», μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική.

Πληροφορίες που Συλλέγουμε
Ο Ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr» συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες:
 • Πληροφορίες που υποβάλλονται εθελοντικά από τον επισκέπτη/χρήστη. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας «https://www.ks-lawyers.gr», ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας υπόψιν μας ένα ερώτημα. Ενδέχεται να τηρήσουμε το απεσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών.
 
 • Τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα «https://www.ks-lawyers.gr». Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη και δεδομένων σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως, δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας. Επιπλέον, συλλέγονται cookies (για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies ανατρέξτε στην σχετική ενότητα).
 
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους.
 
Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου δεν πρέπει να αποκαλύπτει δεδομένα που δεν εξυπηρετούν σε καμία περίπτωση τους σκοπούς επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο δικηγόρος Γεώργιος Καραμανίδης. Στοιχεία επικοινωνίας: Τσιμισκή 31, 54624 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310252030, 2310252040 φαξ. 2310252625 και email: [email protected] .

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Ο Ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr», χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προκειμένου (α) να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, (β) να βελτιώνει και να διατηρεί την επαγγελματική του δραστηριότητα και τις υπηρεσίες του,  (γ) να συλλέγει στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα της σελίδας, (δ) να προβαίνει σε ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων, (ε) για την προστασία δικαιωμάτων, δικών του ή τρίτων. Μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας και με άλλους τρόπους πέρα από τους προβλεπόμενους, πάντοτε, όμως, κατόπιν ειδικής ειδοποίησης και της συγκατάθεσής σας. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων είναι ο απολύτως απαραίτητος.
 
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει ο Ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr», δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους. Συγκεκριμένα, σε οποιαδήποτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση και σε λοιπούς τρίτους εξωτερικούς συνεργάτες που εκτελούν  επεξεργασίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται όπως και εμείς για αντίστοιχο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.
 
 
Συγκεντρωτικά Δεδομένα και Δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως Προσωπικά
Το Δικηγορικό Γραφείο «KS-Lawyers» ενδέχεται να κοινοποιεί συγκεντρωτικές καταστάσεις που δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες, προκειμένου να επιδείξει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, να προσδιορίσει τις τάσεις της βιομηχανίας και των διαφημίσεων, καθώς και για γενικότερους σκοπούς δημοσιότητας.

Links
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει όσον αφορά την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες, στις οποίες παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (links) της παρούσας ιστοσελίδας. Οι ιστοσελίδες αυτές διαθέτουν δική τους Πολιτική Απορρήτου.
 
Δικαιώματα Επισκέπτη/Χρήστη
Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και υφίστανται επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων που διατηρεί ο Ιστότοπος και σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που σας αφορούν, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβαστούν τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εξαίρεση προβλέπεται όταν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε:
 • Να απευθυνθείτε (χωρίς χρέωση) στο Δικηγορικό Γραφείο «KS-Lawyers».
 • Να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα) και στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]
 
Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου – Eπικοινωνία
Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να ενημερώνεται περιοδικά. Προτείνεται στον επισκέπτη/χρήστη η τακτική της παρούσας ενότητας. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] .
Εκτεταμένη πληροφόρηση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον εξής σύνδεσμο: www.dpa.gr .
cookie
Στην KS LAWYERS χρησιμοποιούμε Cookies!
Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου εξασφαλίσουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων» ώστε να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή επιλογών»! Αναλυτικά μπορείς να βρείς την Πολιτική μας για τα cookies εδώ.
Αναγκαίο
Στατιστικά
Προώθησης
Προβολή λεπτομερειών
Δήλωση Cookie
Σχετικά
Αναγκαίο

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Στατιστικά

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Με την χρήση αυτή, το site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη στο site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.