ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Με την είσοδό σας στον παρόντα Iστότοπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και η χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη. Μάλιστα, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του «https://www.ks-lawyers.gr» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήστη των σχετικών υπηρεσιών.
Τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος Ιστότοπου δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη (ενδεικτικά για: ιούς, σφάλματα, δυσλειτουργίες κλπ). Το Δικηγορικό Γραφείο «KS-Lawyers» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης κατά την πλοήγησή του στο «https://www.ks-lawyers.gr», καθώς σε αυτό ο επισκέπτης/χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.
Ο ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr» δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δήλωση Αποκλεισμού Παροχής Νομικών Συμβουλών μέσω του παρόντος Ιστότοπου
Ο ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr», σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές νομικού περιεχομένου προς οποιονδήποτε χρήστη αυτού και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν σχέση δικηγόρου – εντολέα. Σχέση εντολέα – Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στο Δικηγορικό Γραφείο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δικηγόρου και εντολέα.

Σύνδεσμοι (links) από και προς άλλα sites
Ο Ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr» παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών. Ο Ιστότοπος «https://www.ks-lawyers.gr» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω  συνδέσμων (links). Οι επισκέπτες/χρήστες, υπόκεινται στους αντίστοιχους των ιστοσελίδων αυτών, όρους χρήσης. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ή όχι την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους (ανάλογα με τους όρους χρήσης τους). Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου «https://www.ks-lawyers.gr» και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Ρητά συμφωνείται, ότι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστότοπου «https://www.ks-lawyers.gr» από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν εξωδικαστικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους όρους χρήσης του παρόντος Ιστότοπου μπορείτε να απευθυνθείτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].